OBSŁUGA KLIENTÓW TZW. „FRANKOWICZÓW”

Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze sporów dotyczących umów waloryzowanych (tj. zarówno indeksowanych, jak i denominowanych) do waluty obcej, w tym w szczególności tzw. sporów „frankowych”.

Zakres działań Kancelarii obejmuje m.in.:

  • bezpłatną analizę umowy kredytowej wraz z dokumentacją towarzyszącą (aneksy, wniosek kredytowy, załączniki do umowy itp.),
  • omówienie z Klientem strategii procesowej, w tym w szczególności korzyści i ewentualnych ryzyk prowadzenia sporu,
  • przygotowanie reklamacji i wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości spłat kredytu,
  • sporządzenie i wniesienie pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu wraz z roszczeniem o zapłatę na rzecz Klienta wszystkich wpłaconych świadczeń z całego okresu kredytowania oraz wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat i zakaz wypowiadania umowy,
  • sporządzenie dalszych pism procesowych w sprawie we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentację Klienta na rozprawach przed Sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

Oferta Kancelarii obejmuje również reprezentację w postępowaniach, w których to bank wytoczył przeciwko Klientowi powództwo o zapłatę z uwagi na brak płatności rat kredytu waloryzowanego lub o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału banku.

Kancelaria oferuje obsługę sporów przeciwko wszystkich kluczowym bankom, które posiadają portfel kredytów frankowych m.in. mBank S.A. (także dawniej BRE Bank S.A. i Multibank S.A.), Millenium Bank S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A.,  ING Bank Śląski S.A., Bank BNP Paribas S.A., Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji, Credit Agricole S.A., Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna). Jednocześnie Kancelaria na bieżąco analizuje i wykorzystuje w ramach przytaczanej argumentacji orzecznictwo TSUE i sądów krajowych m.in. najnowszy wyrok TSUE z dnia 15.06.2023 r., sygn. akt: C-520/21, w którym Trybunał przesądził o braku dopuszczalności żądania przez bank od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz konieczność udzielania przez sądy krajowe zabezpieczeń zawieszających płatność rat kredytu na czas trwania postępowań.

< Powrót do aktualności