Publikacje

Publikacje

Radca prawny Piotr Jankowski jest autorem licznych publikacji z zakresu  prawa i administracji zamieszczonych zarówno w czasopismach naukowych jak i wydawnictwach książkowych. Do najważniejszych z nich należą:

1. Euroregiony województwa śląskiego, Ius et Administratio 2006, z. 6,

2. Instytucja regionu w Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 11,

3. Region w państwie federalnym i unitarnym na przykładzie Niemiec i Francji [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej (red.) P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009,

4. Region samorządowy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego, Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu 2009, nr 1,

5. Polskie prawo samorządowe a konwencje Rady Europy – publikacja po konferencji „Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka (Wpływ Rady Europy na przekształcenia systemowe w latach 1989-2009)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-lecia powstania Rady Europy oraz 20-lecia przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Legnicy, 16-18 kwietnia 2009 Szklarska Poręba;

6. Rola i zadania samorządu województwa w państwie i społeczeństwie – publikacja po konferencji „”Proces transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej: przyczyny, kierunki i rezultaty” , III ogólnopolska konferencja naukowa Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów, 23-24 kwietnia 2009 ,

7. Status prawny radnego sejmiku województwa – publikacja po konferencji „Reforma administracji publicznej po 10 latach doświadczeń”, Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 20 maja 2009 r.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę poza sferą użyteczności publicznej (w formie spółki prawa handlowego), Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 02,

9. Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 09,

10. Budowa lotniska użytku wyłącznego jako cel publiczny, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 12,

11. Referendum i konsultacje społeczne jako próba budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym, [w:] Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce (red.) J. Marszałek-Kawa, K. Pająk, Toruń 2013,

12. Zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 7-8,

Ponadto, radca prawny Piotr Jankowski jest autorem książki (monografii)  o regionach wydanej w 2013 r pod tytułem „Województwo jako region europejski”.

W 2019 r wziął udział w projekcie, którego celem było wskazanie rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie dostępności do zasobów mieszkaniowych w Polsce. Rezultatem projektu była praca pod tytułem „Możliwości tworzenia kooperatyw mieszkaniowych przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem nieruchomości będących własnością JST.  która była częścią publikacji  „4 kąty na trójkącie – modelowa rewitalizacja miast”, praca zbiorowa, Wrocław 2019.